Polityka prywatności

Marszał Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 
Wydartowo 13
62-238 Wydartowo
 
 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
 
Administrator danych osobowych.
1.1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: „RODO”, administratorem Państwa danych osobowych jest Marszał Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Wydartowie, Wydartowo 13, 62-238 Wydartowo, KRS: 0000524043, NIP: 7842493001 („Administrator”), od dnia 25 maja 2018 r., tj. dnia obowiązywania ww. rozporządzenia.
 
Dane osobowe.
2.1. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe:
imiona i nazwiska, stanowiska, miejsce pracy,
adres e-mail, nr telefonu,
adresy miejsc prowadzenia działalności, nr NIP i REGON, nr rachunku bankowego – w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.
2.2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy i jej realizację. 
 
Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych.
3.1. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach:
w oparciu o odrębne zgody udzielone przez klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
zawarcia i realizacji umów lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
wypełnienia obowiązków prawnych w zakresie rachunkowości i rozliczeń podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora – w celu ewentualnego dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 
Okres przetwarzania danych osobowych.
4.1. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas świadczenia usługi, a ponadto przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń oraz przez czas niezbędny do wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa (w szczególności przepisów prawa podatkowego i rachunkowego).
4.2. Dane osobowe przekazane na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
 
Prawa osób, których dane dotyczą. 
5.1. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:
żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych oraz przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych 
z administratorem danych,
cofnięcia zgody na przetwarzania danych (wycofanie zgodnie wpływa na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem),
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
wpływu na zakres przetwarzania danych.
5.2. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: m.roztocka@marszał.pl.
 
Przekazywanie danych osobowych.
6.1 Administrator może przekazywać dane podmiotom trzecim wspomagającym działalność gospodarczą prowadzoną przez Administratora (np. usługodawca hostingu, informatyk, kancelaria prawna, biuro księgowe) oraz podmiotom wpierającym realizację umów przez Administratora. (np. firmy przewozowe, kurierzy, itp.). 
6.2. Przekazanie danych ww. odbiorcom odbywa się na podstawie umów zawartych zgodnie z art. 28 RODO. 
6.3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
7.1. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 
Postanowienia ogólne.
8.1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
8.2. Przetwarzanie danych osobowych, realizacja opisanych wyżej praw i obowiązków klienta odbywa się zgodnie z przepisami RODO oraz przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
Skontaktuj się z nami
kontakt

telefon kontaktowy
+48 61 415 40 57
+48 61 415 68 53
kontakt

adres e-mail
marszal@marszal.pl
Jeżeli mają Państwao pytania prosimy o zadanie ich za pomocą naszego wygodnego formularza kontaktowego. Postaramy się odpowiedzieć na zadane pytanie w ciągu kilku godzin.


więcej